Privacybeleid:
Head2Toe Bodycare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Head2Toe Bodycare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn, voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze versterkt worden;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van ons Privacybeleid of in algemene zin, vragen heeft hierover en contact met ons op wil nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Head2Toe Bodycare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleind(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht

Voor bovenstaande doeleind(en) kan Head2Toe Bodycare de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(zakelijk) Telefoonnummer;
(zakelijk) E-mailadres;
Toestemming voor het maken van foto’s van het te behandelen gebied.

Indien u in aanmerking komt voor vergoeding van een zorgverzekeraar worden er aanvullende persoonsgegevens gevraagd ten behoeve van de bovenstaande doeleind(en) zoals:

Adres;
Woonplaats;
Geboortedatum;
Zorgverzekeraar
Polis- of Klantnummer Zorgverzekeraar
Medische gegevens ten behoeve van de behandeling
Verwijzing specialist

Uw persoonsgegevens worden door Head2Toe Bodycare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een bepaalde periode:

Gedurende de looptijd van uw behandeling of tot maximaal 2 jaar na de laatste behandeling.
Voor de financiële administratie gedurende 7 jaar na de laatste behandeling.

 


Verwerking van persoonsgegevens van Prospect, Stakeholder-/ Lobby Contact en/of Geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van Prospect, Stakeholder-/ Lobby Contact en /of Geïnteresseerde worden door Head2Toe Bodycare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor bovenstaande doeleind(en) kan Head2Toe Bodycare de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Head2Toe Bodycare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als Prospect, Stakeholder-/Lobby Contact en/of Geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de financiële administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Het (indien noodzakelijk voor behandeling en /of vergoeding) uitwisselen van medische gegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van (persoons-)gegevens door de politie in het kader van onderzoek. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Head2Toe Bodycare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.


Beveiliging:

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Head2Toe Bodycare van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers (in samenwerkingsverband) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 


Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken. Van persoonsgegeven, die op basis van door u gegeven toestemming door ons verwerkt zijn, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat uiteraard erg vervelend en heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 


Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Head2Toe Bodycare

Roodstaart 4

5831 NK Boxmeer

info@head2toebodycare.nl