Adres:                 Tel:   

Steenstraat 60a  06-12551955

5831 JG              E-mail:

Boxmeer             info@head2toebodycare.nl 

Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Head2Toe Bodycare en een cliënt waarop Head2Toe Bodycare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen Head2Toe Bodycare.
Head2Toe Bodycare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Head2Toe Bodycare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Head2Toe Bodycare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Head2Toe Bodycare het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag

Head2Toe Bodycare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Head2Toe Bodycare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet

aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 

Betaling.
Head2Toe Bodycare vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. De gemelde prijzen zijn

inclusief btw. Head2Toe Bodycare vermeldt prijswijzigingen op behandelingen 30 dagen voor de ingangsdatum op de site en per nieuwsbrief. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of eventuele producten contant of door middel van pinnen te voldoen.
 

Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Head2Toe Bodycare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan

Head2Toe Bodycare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Head2Toe Bodycare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Head2Toe Bodycare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 

Geheimhouding.
Head2Toe Bodycare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Head2Toe Bodycare is dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid.
Head2Toe Bodycare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding heeft verstrekt aan Head2Toe Bodycare.

Head2Toe Bodycare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 

Garantie.
Head2Toe Bodycare geeft de cliënt één (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en/of  producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt andere producten, dan de door Head2Toe Bodycare geadviseerd, heeft gebruikt.
De cliënt het eventuele advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

 

Beschadiging & diefstal.
Head2Toe Bodycare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt, Head2Toe Bodycare meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Head2Toe Bodycare.

Head2Toe Bodycare zal de klacht binnen vijf werkdagen adequaat in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is, zal Head2Toe Bodycare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar niet meer zinvol is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 

Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Head2Toe Bodycare het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht.
Op elke overeenkomst tussen Head2Toe Bodycare en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Algemene Voorwaarden: